Descripció i bases de participació

Mostrar texto Ocultar texto

La convocatòria Consolidate dona suport a projectes innovadors madurs (nivell TRL 4 o superior) i amb sòlides estratègies de PI i comercialització per assolir estadis d’atracció d’inversió i acostar-los al mercat.

 • CALENDARI

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  Plataforma en línia per a la presentació de projectes (presentació en anglès)

  Data límit per a la presentació de propostes (tancament automàtic)
  3 de juny de 2022, a les 14 h CET

  Anunci de resolució
  Octubre de 2022

 • OBJECTIUS

  Impulsem el vostre projecte biomèdic perquè assoleixi un estadi d’atracció d’inversió. Oferim:

  • Suport econòmic per completar el vostre pla de desenvolupament.

  • Suport no econòmic ad hoc per a mentoria personalitzada, formació i treball en xarxa (networking).

  • Millorar la visibilitat, l’impacte i la xarxa de contactes del projecte.

 • SOL·LICITANTS

  El vostre projecte és un candidat potencial? Si us plau, consulteu els requisits següents:

  Per als projectes:
  - Els projectes han d’estar relacionats amb els àmbits de les ciències de la vida, la medicina i la salut.
  - Els projectes han d’estar en un estadi madur, com a mínim en el nivell de maduresa tecnològica 4 (TRL 4), han d’haver dut a terme activitats de valorització significatives y han de disposar d’una estratègia de comercialització definida.
  - Els projectes poden tenir experiència demostrada en altres programes d’acceleració.

  Per al beneficiari:
  - Els beneficiaris han de ser entitats jurídiques sense ànim de lucre amb domicili a Espanya o Portugal.
  - Tipus d’entitat: universitats, fundacions universitàries, centres de recerca i transferència, centres tecnològics, hospitals, fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre l’activitat principal de les quals sigui la recerca.
  - Han de ser propietaris o copropietaris de l’actiu o els actius protegits que es derivin de la recerca. La concessió de llicències addicionals de l’actiu o els actius a empreses és compatible amb la sol·licitud d’aquest ajut.
  - Un mateix beneficiari pot emplenar més d’una sol·licitud, sempre que les sol·licituds estiguin vinculades a un actiu o actius protegits o susceptibles de protecció diferents que es derivin de projectes de recerca diferents.

  Per als líders de projecte:
  - Els líders de projecte han de ser persones jurídiques amb una titulació d’educació terciària (graduat universitari, professor universitari o doctor).
  - Així mateix, s’han de dedicar de manera exclusiva o principal al projecte de validació, d’acord amb els criteris dels promotors, per a la idea de negoci o la transferència al mercat. Un líder de projecte només pot figurar en una sol·licitud.
  - Un líder de projecte pot o no ser el líder del projecte de recerca que ha generat l’actiu o els actius.
  - Ha de disposar de l’acceptació del beneficiari per liderar el projecte.

 • AJUTS ECONÒMICS

  El suport financer consisteix en una aportació de fins a 300.000 € durant 24 mesos.

  Aquest ajut pot cobrir despeses com les següents:
  - Desenvolupament tecnològic de l’actiu.
  - Serveis de consultoria, viabilitat i estudi de mercat.
  - Estudis d’avaluació necessaris per a l’aprovació reguladora.
  - Contractació de personal destinat al desenvolupament del projecte.
  - Gestió d’estratègies de propietat intel·lectual.
  - Despeses generales fins a un màxim del 10 % del pressupost total.
  - Despeses de viatge o representació.

 • BASES DE PARTICIPACIÓ

  Tota la informació sobre la convocatòria, les condicions de participació en el procés de selecció i els aspectes legals es poden trobar a les bases de participació.

  És molt recomanable que llegiu amb atenció els documents següents abans d’enviar la vostra proposta.

 • PREGUNTES FREQÜENTS

  Consulteu la llista de Preguntes freqüents.

 • CONTACTE

  Per a més informació i dubtes: [email protected].

Procés de sol·licitud

Mostrar texto Ocultar texto
 • PROCÉS DE SOL·LICITUD

  1. Per lliurar les vostres sol·licituds i documents addicionals, accediu a l’àrea privada, on es poden presentar sol·licituds per a totes les convocatòries de la Fundació ”la Caixa”. La primera vegada que accediu a aquesta àrea us hi haureu de registrar, i rebreu un nom d’usuari i una contrasenya per iniciar la sessió.

  2. Un cop us hi hàgiu registrat, seleccioneu la convocatòria corresponent i empleneu el formulari de sol·licitud. Hi ha dos models de formulari disponibles. Una carta d’intencions per a la primera fase d’avaluació i una plantilla de proposta completa per a una segona fase d’avaluació que només hauran d’emplenar els projectes preseleccionats.

  3. Descarregueu el manual d’usuari de la plataforma de sol·licitud si necessiteu més informació sobre com s’ha d’obtenir l’acreditació de l’entitat o com s’introdueixen les dades del projecte a l’àrea de sol·licitud.

  4. Empleneu tot el formulari de sol·licitud en línia. Descarregueu els models dels formularis (carta d’intencions i proposta completa per als projectes preseleccionats). Aquests formularis tenen només fins informatius. Les sol·licituds s’han d’enviar en línia fent servir la plataforma de sol·licitud.

  5. Recordeu que la sol·licitud s’ha d’emplenar en anglès. No acceptarem sol·licituds en un altre idioma, incompletes, en format paper o que s’hagin enviat per qualsevol altre mitjà o fora de termini.

 • PREGUNTES FREQÜENTS

  Consulteu la llista de Preguntes freqüents.

 • CONTACTE

  Més informació i dubtes: [email protected].

Procés de selecció

Mostrar texto Ocultar texto
 • PROCÉS DE SELECCIÓ

  El procediment d’avaluació de projectes consta de dues fases: una fase de preselecció i una fase de selecció. La fase de preselecció consisteix en l’avaluació remota d’una carta d’intencions, mentre que de la selecció s’encarrega un comitè d’experts que revisa les propostes completes i entrevista els candidats. Només els projectes preseleccionats poden presentar una proposta completa.

 • CRITERIS DE SELECCIÓ

  Els membres del Comitè de Selecció de la Innovació valoraran el projecte internament d’acord amb els criteris següents:

  Necessitat medica no coberta
  Aquest criteri avalua fins a quin punt l’actiu aborda una necessitat mèdica no coberta, considerant:
  - amb quina precisió s’ha identificat la necessitat mèdica.
  - fins a quin punt la solució proposada abordarà la necessitat no coberta.
  - fins a quin punt la solució tindrà efectes per a les parts interessades implicades (professionals mèdics, pacients, etc.).

  Viabilitat tècnica
  Aquest criteri avalua la justificació científica de l’actiu, considerant:
  - en quines bases científiques es fonamenta la proposta.
  - com s’ha assolit l’estadi actual de desenvolupament.
  - fins a quin punt s’han tingut en compte les possibles limitacions tècniques relatives al desenvolupament de l’actiu.

  Full de ruta de desenvolupament
  Aquest criteri avalua fins a quin punt el projecte proposat contribueix a complir el full de ruta general del projecte:
  - fins a quin punt les accions i les fites que es declaren contribueixen avançar en el full de ruta.
  - com la participació en el programa implica un impuls decisiu per avançar en el full de ruta.
  - fins a quin punt s’han descrit i abordat les necessitats del procés de valorització.
  - fins a quin punt el suport sol·licitat (recursos econòmics i no econòmics) és adequat per assolir les fites indicades, tenint en compte, si escau, altres recursos disponibles.

  Proposta comercial
  Aquest criteri avalua el potencial comercial de l’actiu, considerant:
  - fins a quin punt s’ha identificat i dimensionat correctament l’oportunitat de mercat.
  - fins a quin punt l’actiu representa un valor afegit en comparació amb les solucions existents que aborden el mateix problema.
  - fins a quin punt el model de negoci s’ha dissenyat correctament i incorpora les dimensions comercials necessàries.

  Equip i implementació
  Aquest criteri avalua les capacitats de l’equip proposat per liderar el projecte amb èxit, considerant:
  - quina rellevància tenen les capacitats i la complementarietat dels membres de l’equip per dur a terme el projecte (en aquest sentit, si escau, es pot considerar la creació d’un consorci).
  - quin grau de compromís amb el projecte té el líder i com concep la gestió del lideratge en estadis posteriors del projecte.

  Innovació responsable
  Aquest criteri avalua fins a quin punt es té en compte la responsabilitat social en la concepció, el disseny, el desenvolupament i els resultats del projecte:
  - fins a quin punt es té en compte la participació d’agents socials en relació amb els objectius establerts.
  - fins a quin punt s’aborden les implicacions ètiques, socials, legals i mediambientals derivades del desenvolupament de la innovació.

  Consulteu la Guia per a avaluadors i el Codi de conducta per a col·laboradors.

 • PREGUNTES FREQÜENTS

  Consulteu la llista de Preguntes freqüents.

 • CONTACTE

  Més informació i dubtes: [email protected].