• QUÈ FEM

  La Fundació ”la Caixa” vol promoure la recerca i la innovació d’excel·lència i d’alt impacte transformador. Per això, vol fer el màxim esforç per difondre els resultats de la recerca que finança amb la finalitat que puguin arribar com més aviat millor a altres investigadors i a la societat en general. Adopta així una política de ciència oberta respecte de les publicacions i les dades resultants de la recerca.

  La ciència oberta és un moviment que promou una ciència més accessible a tothom. Respecte de les publicacions científiques, això comporta la voluntat d’obrirne l’accés al més aviat possible; pel que fa a altres resultats, com les dades, implica que s’han de conservar de manera que siguin trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables (principis FAIR).

  Hi ha nombroses raons per compartir les publicacions i els resultats de la recerca: eficiència gràcies a la reutilització de dades per a nous usos; reproductibilitat per a la verificació de resultats; eficiència econòmica per evitar la duplicitat d’esforços; i augment de l’impacte, la visibilitat i la transparència.

  Amb aquest objectiu, s’insta tots els beneficiaris d’ajuts i beques de la Fundació a compartir els resultats obtinguts de la manera més oberta possible i com més aviat millor, preservant, però, els interessos dels beneficiaris sota el principi de «tan obert com sigui possible, tan restringit com sigui necessari».

 • AIXÒ VOL DIR QUE

  Pel que fa a les publicacions científiques, s’insta els beneficiaris a:

  • Dipositar qualsevol publicació amb revisió d’experts que resulti del projecte finançat en un repositori institucional o temàtic de rellevància de la disciplina, immediatament després de la publicació. Al repositori s’hi ha de fer constar el codi d’identificació1 del projecte finançat.

  • En un període no superior a sis mesos des de la data de la publicació, s’ha de fer accessible al públic la versió publicada de la publicació científica.

  • En cas que no sigui possible per restriccions imposades per les condicions de la revista o plataforma corresponent, s’acceptarà la versió de l’autor/a que hagi passat tot el procés de revisió d’experts i no presenti la maquetació final de la publicació.


  Pel que fa a les dades de la recerca:

  Els beneficiaris d’un ajut de la Fundació ”la Caixa” han d’elaborar un pla de gestió de dades per a tots els projectes de recerca finançats per l’entitat que tinguin un pressupost igual o superior a 100.000 €. La resta de projectes en queden exempts, tot i que se’ls recomana de fer-ho igualment com a bona pràctica.

  En aquest sentit:

  • La primera versió del pla s’ha de lliurar en un termini no superior a sis mesos després d’haver iniciat el projecte. Quan es faci la revisió intermèdia del projecte, cal presentar una actualització del pla. I en acabar el projecte, cal lliurar la versió definitiva del pla, juntament amb la memòria final.

  • En el pla hi han de constar, entre altres aspectes, les dades que es generaran o s’utilitzaran, com i quan es compartiran, on estaran disponibles, com es preservaran i, en el cas de dades sensibles, quin tractament es farà per complir la legislació vigent aplicable.

  • Els beneficiaris han de fer públiques, com a mínim, les dades que sustentin els resultats publicats i, si s’escau, el material necessari (programari, setups, etc.) per a la seva comprensió o anàlisi. Aquesta posada a disposició de les dades es pot fer en qualsevol repositori o arxiu de confiança.

  • En el cas que hi hagi altres resultats del projecte susceptibles de poder ser divulgats (programari, setups, etc.), els beneficiaris també els han de fer públics, en un repositori adequat, en un període no superior a sis mesos després de la finalització del projecte.

   

  Amb relació als punts anteriors, cal dir que s’han de dur a terme sempre que no hi hagi cap impediment per motius de privacitat, protecció de dades personals, confidencialitat, o bé per qüestions de protecció a l’efecte de la seva explotació comercial o, en general, per qüestions de propietat intel·lectual o industrial o d’altres de naturalesa legal.

  Es pot exceptuar, en qualsevol fase, l’aplicació total o parcial d’aquesta política si la publicació o divulgació de les dades de recerca i el material associat (programari, setups, etc.) pot perjudicar els legítims interessos del beneficiari, de forma degudament justificada (per exemple, per qüestions de propietat intel·lectual, protecció de dades i confidencialitat, seguretat, etc.).

  La Fundació ”la Caixa” estudiarà individualment, sempre que es justifiquin adequadament, els casos que requereixin un tractament específic respecte de l’aplicació d’aquesta política i podrà aprovar les excepcions corresponents, si escau.

  Si les dades no es poden fer públiques, s’ha de fer constar en el pla de gestió de dades.2

  Els possibles costos associats a publicar els resultats i les dades en obert es poden incloure en l’ajut concedit. Tanmateix, l’opció de pagar per publicar en una revista d’accés restringit que ofereixi accés obert individualitzat s’ha de consultar sempre a la Fundació ”la Caixa”.

  Aquesta política es farà efectiva a partir de l’1 de juny de 2019.

  Es posa a disposició dels beneficiaris un model de pla de gestió de dades.

   

  1. Per veure la definició del codi d’identificació del projecte consultar les preguntes freqüents.
  2. Es pot veure el document Ethics and data protection de la Comissió Europea.